مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد


رأی وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور 139 ‌رأی وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی

کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاک

کشور 139

‌نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمی

‌شماره 1967- هـ 1377.3.18

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 27.76 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته

است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در‌موضوع واحد آراء مختلفی صادر

گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان

عالی کشور نموده است،‌خلاصه جریان پرونده‌های مربوطه ذیلاً گزارش می‌گردد.

1- به حکایت پرونده کلاسه 8963.5.3 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال

و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی‌شماره 2062-1375.1.22 هیأت حل

اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی

شهرضا ارجاع‌گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 75.9.6 در وقت فوق العاده تشکیل پس

از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره 3634 به استناد‌تبصره 2 آیین

نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1‌و2‌و3 قانون اصلاح و حذف

موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی‌خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر

و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان

عالی کشور ارسال داشته‌است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی

کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آیین نامه اصلاح موادی از‌ثبت

مصوب 1374.12.26 قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات هیأت های

نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار‌عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه

عمومی شهرضا را صحیح دانسته و د راجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگست

ری پرونده را به‌شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که

‌به مرجع ذی صلاح ارسال دارند.

2- در پرونده کلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال

و داراییها بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی‌شماره 1948-74.8.24 هیأت حل

اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده

است، شعبه مذکور در‌وقت فوق العاد با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635-1375.9.6

به استناد تبصره 2 آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح‌مواد

1‌و2‌و3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی

رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای‌ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای

ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است.

‌پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین

رأی داده است:

"‌مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین نامه اجرایی

قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده فوق الذکر

اصلاً در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به

تبصره آیین نامه اصلاح‌موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره

مذکور در‌بند 2 آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آیین نامه اجرایی نیز

منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا با توجه‌به

مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید آن پرونده

را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد."

‌بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و

مشابه رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد‌رویه واحد قضای موضوع در هیأت

عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

‌معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1377.1.18 جلسه رویه قضایی هیأت عومی دیوان عالی کشور به

ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران

شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌در مواد 147‌و148 قانون

اصلاح مواد 1‌و2‌و3 قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیأت حل اختلاف برای تعیین

تکلیف اراضی متصرفین که به‌واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور

نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با اعتراض

معترض‌قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است در حالیکه وظیفه هیأت نظارت رسیدگی

به اشتباهات واختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض‌از تصمیم هیأت مزبور، شورای

عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف و

هیأت نظارت در قانون‌مشخص شده است، لذا رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که دادگاههای

دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی‌تشخیص داده موجه

بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. " مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی

داده‌اند:

.‌رأی شماره 623-1377.1.18

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف

موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه

1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع

ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که

متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون

وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد

مشابه لازم الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET